2018 m. gruodžio 30 d., sekmadienis

Revoliucija Vokietijoje 1918-aisiais

Vos metams praėjus nuo Didžiojo Spalio įvykių Rusijoje, proletarinės revoliucijos ugnis spėjo persimesti pačion Europos šerdin – Vokietijon, kur 1918-ųjų lapkričio-gruodžio mėnesiais kaizerį nuvertę sukilę darbininkai ir kareiviai stichiškai ėmė kurti liaudies valdžios organus. Bet į Vokietijos socialistinę respubliką jiems peraugti neteko – ji buvo paskandinta kraujyje, o Vokietija po keliolika metų betrūkusios buržuazinės demokratijos pasuko fašizmo link. Nors praėjo ištisas 100-metis, įvykius atsiminti reikėtų...

2018 m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis

Kaip Algimantas Čekuolis skurdą gyrė (prisitaikėliški seno prisitaikėlio svaičiojimai)

Ilgametis Lietuvos televizijos veikėjas, naivuolių „publikos“ tikriausiu erudicijos ir „visažinystės“ įsikūnijimu laikomas Algimantas Čekuolis jau kuris laikas, kaip išėjęs pensijon. Tačiau, kaip nekeista, nuo viešumos jis dar nesitraukia – dar pirmųjų žiemos švenčių išvakarėse jis davė interviu mūsų skandinaviškai lietuviškam „Delfiui“. Antraštė – gan iškalbinga: „Priėjome skurdo, kuris varo pirmyn“.

2018 m. gruodžio 24 d., pirmadienis

Eduardas Mieželaitis. „Tu man atstoji sveikatą“ (apie Adomą Mickevičių)

Sueina lygiai 220 metų, kaip 1798-ųjų gruodžio 24-ąją gimė žymusis poetas Adomas Mickevičius, romantizmo mūsuose pradininkas. Ir daugiau. „Šauklys, šaukiąs karius į kovą – ir pats kovon jų priekyje einąs“*, – ši kadaise lietuvio Janonio duota tikrojo Poeto charakteristika puikiai tiko lenkui Mickevičiui, savo kūryba reiškusiam liepsningus patriotinius bei revoliucinius demokratinius XIX amžiaus idealus. Nuo galvos ligi kojų kovotoju buvusio Mickevičiaus pavyzdys aktualumo nepraranda ir šiandien. Apie jį – A. Mickevičiui skirtoje taip pat poeto, E. Mieželaičio knygos „Čia Lietuva“ ištraukoje „Tu man atstoji sveikatą“.

2018 m. gruodžio 21 d., penktadienis

Tomas Sankara – Doras Žmogus – užmirštas didvyris

Iki 1984 metų nedidelė Afrikos valstybėlė vadinosi Aukštutine Volta, tačiau tuomet į valdžią atėjęs Tomas Sankara savo šalį pavadino Burkina Fasu, kas išvertus reiškia „Dorų žmonių žemė“ – pagal tai, kaip pats gyveno ir mokė kitus gyventi. Tačiau apie tai šiek tiek vėliau. Ir kas visgi buvo tas Doras Žmogus, iki gelmių sukrėtęs visą Afrikos istoriją, apie kurį nei su žiburiu nerasi dabartinės istorijos vadovėliuose? Netgi dar labiau nutolstant nuo temos – kodėl būtent dabar prisiminiau šį Žmogų?*

Algirdas Paleckis – „rusų šnipas“ ar korumpuoto režimo auka?

Bene šviežiausia dabarties aktualija – žinia apie Algirdo Paleckio suėmimą. Vos tik prieš keletą dienų įvyko kratos buvusios „Jedinstvo“ organizacijos lyderio Valerijaus Ivanovo namuose, netrukus lyg yla iš maišo išlindo ir masinės (dez) informacijos kanalais nuskambėjo miglotas pasakojimas apie tariamą „Rusijos šnipų tinklą“, kuriam esą priklausąs ir nuo spalio mėnesio paslapty kalinamas (!) Paleckis.

2018 m. gruodžio 19 d., trečiadienis

„Geltonųjų liemenių“ manifestas

Prancūzijoje nerimstant „geltonųjų liemenių“ protestams, prie šio judėjimo gali prisijungti dar vienas sparnas - „mėlynosios liemenės“. Ir tai yra ne kas kita, kaip „geltonąsias liemenes“ slopinantys policijos pareigūnai.

Michailas Bugakovas. Pirmoji Socialistinė Respublika Lietuvoje (1918-1919 m.)


Sukanka 100 metų nuo pirmosios Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos, vadovaujamos V. Mickevičiaus – Kapsuko, paskelbimo. 2018-2019 metai Lietuvai, kaip, deja, ir kitiems buvusios Rusijos imperijos kraštams, buvo audringi. Lietuvos teritorijoje veikė dvi socialiai priešingos vyriausybės, kurios viena kitos nepripažino. Iš esmės nei buržuazinė Lietuvos Taryba, nei V. Mickevičiaus – Kapsuko proletarinė Vyriausybė nebuvo visiškai nepriklausomi politiniai subjektai. Taryba gavo politinę, materialinę ir karinę pagalbą iš kapitalistinės Vokietijos, o V. Mickevičiaus Vyriausybė iš socialistinės Rusijos.

2018 m. gruodžio 8 d., šeštadienis

„Pažangiosios“ Japonijos realybė: protu nesuvokiamas išsigimimas

Daugybę metų mus mokė, kad Japonija – tai aukšto išsivystymo, kurį gali pasiekti „laisvoji rinka“, pavyzdys. Robotizacija, aukštos technologijos, našus darbas, progresyvi visuomenė – tokį Japonijos įvaizdį puoselėjo mūsų kraštų oficiozinė kapitalistinė propaganda. Tačiau koks gyvenimas šioje šalyje iš tikrųjų? Žemiau pateikiame 11 faktų iš Japonijos gyvenimo, kurių mūsų skaitytojai greičiausiai iki šiol negirdėjo.

Užmirštamas šimtmetis (Lietuvos Laikinajai Revoliucinei vyriausybei – 100)

Lygiai prieš 100-ą metų, (1918 m. gruodžio 8 d.) neva „nepriklausomybę“ paskelbusioje, bet faktiškai Vokietijos okupacinėje valdžioje buvusioje Lietuvoje, sukilusiems liaudies sluoksniams rusišku pavyzdžiu pradėjus kurti Tarybų valdžią, suformuota Laikinoji Revoliucinė vyriausybė. Su Vincu Mickevičiumi-Kapsuku ir Zigmu Aleksa-Angariečiu priešaky, tepraėjus savaitei (gruodžio 16 d.) ji kreipėsi į mases Manifestu, kurio pilną tekstą pateikiame istorinės pažinties tikslais.

2018 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis

Paremsime mokytojus, paremsime save!

Viena profsąjunga atlieka savo tiesioginę pareigą, pasinaudojusi teisėmis, kurios deklaruotos Lietuvos Konstitucijoje, aukštesnėse Europos Sąjungos Direktyvose ir  Visuotinėje Žmogaus Teisių Deklaracijoje.

Pasilikite sau po milijoną, o likusius teks atiduoti.

Nustokim pilstyti iš tuščio į kiaurą. Piliečių gyvenimas valstybėje nekoks, ateitis miglota, todėl visi drauge imkimės darbo.

2018 m. gruodžio 5 d., trečiadienis

Išnaudojimo lygis Lietuvoje pagal Vyriausybės skelbiamus duomenis

Anot Vyriausybės, ES išgyrė naująjį 2019 metų biudžetą. Pavarčius tai, kas paskelbta,  patartina atidžiau panagrinėti 4 lentelę „Darbo rinkos rodikliai“. Nors ten pateiktais skaičiais negalima pilnai pasitikėti, nes patikrinus, paaiškėjo, kad pvz., įrašytas suminis visų dirbusiųjų 2017 m. atlyginimas mažesnis dviem milijonais eurų, jei ten skelbiamas metinis uždarbis tikrai siekia 15 492,8 eurus. Jei laikysime, kad teisinga bendra per metus gautų atlyginimų suma, tuomet vidutinis metinis atlyginimas turėtų būti 13 627,7 eurai.

2018 m. gruodžio 1 d., šeštadienis

Landsbergis prieš pardavėją (ir Didelis AČIŪ Angelei)

LNK savo laidoje „Yra kaip yra“ (2018 lapkričio 29 d., ~ 17:30 val.) susodino patį „nepriklausomybės kalvį“ prieš pardavėją Angelę. Landsbergių ir jų draugelių interesus atstovaujanti televizija nerado Maximose ar Rimi tinkamo oponento Angelei. O būtų daug įdomiau išgirsti įspūdžius pardavėjų iš skirtingų laikotarpių – viena apie sovietmetį, kita – apie dabartį. Viena prisimintų savo sovietinę jaunystę, o kita papasakotų apie savo jaunystę DABAR. Va tai būtų palyginimas!