2017 m. gruodžio 31 d., sekmadienis

Juozas Žiugžda. Vinco Kudirkos visuomeninės-politinės pažiūros

Paskutinė kalendorinių metų diena, gruodžio 31-oji, tuo pačiu yra ir žymaus lietuvių nacionalinio judėjimo veikėjo, „Tautiškos giesmės“ autoriaus, V. Kudirkos (1858-1899), gimimo diena. Kadangi populiaru spekuliuoti Kudirkos asmeniu, ypač jo santykiu su socializmu (ryšium su „Proletariato“ partijos byla), šiandieną laikome esant gera proga šį klausimą išaiškinti savo skaitytojams. Užtat jų dėmesiui pateikiame 1958-aisiais „Tiesos“ laikraštyje Kudirkos 100-mečio proga išėjusį lietuvių istoriko marksisto, J. Žiugždos straipsnį „Vinco Kudirkos visuomeninės-politinės pažiūros“ – jame nušviečiami ir marksistiškai įvertinami visi esminiai šį klausimą liečiantys faktai.


2017 m. gruodžio 27 d., trečiadienis

Salomėja Nėris. Keturi

1926-ųjų gruodžio 27-oji – diena, kurios paryčiais prie Kauno 6-ojo forto buvo sušaudyti keturi pogrindinės Lietuvos Komunistų Partijos vadovai – K. Požėla (gim. 1896), J. Greifenbergeris (gim. 1898), K. Giedrys (gim. 1891) ir R. Čarnas (gim. 1900). Paskyrę savo gyvenimą kovai už darbo žmonių Lietuvą, už socializmą ir komunizmą, jie ryžtingai dirbo profsąjunginiame, politiniame ir jaunimo judėjimuose, tapdami tikraisiais to meto revoliucinių masių lyderiais. Areštuoti fašistinio gruodžio 16-osios perversmo pasėkoje, melagingai apkaltinti ir nuteisti už nebūto valstybinio perversmo rengimą, šie keturi vyrai tapo pirmosiomis tautiško patriotizmo skraiste prisidengusių uzurpatorių ir jų klusnių pakalikų aukomis. Tačiau jie buvo tvirti ir nesudrebėjo prieš budelių kulkas, palikdami mums idėjinio tyrumo ir visiško atsidavimo revoliucijos reikalui pavyzdį. Šiandien atmindami jų didvyrišką kovą, draugų ir skaitytojų dėmesiui pateikiame Keturiems komunarams skirtą lietuvių liaudies poetės S. Nėries poemą „Keturi“.

2017 m. gruodžio 25 d., pirmadienis

Šventinė labdara – buržujų stalo trupiniai

Žiemos švenčių sezonas – kur tik pažiūrėsi, vis kas nors kalba apie „Kalėdų dvasią“ – štai ir S. Skvernelis su D. Grybauskaite vakar per televiziją postringavo apie tariamą solidarumą, užuojautą ir t. t. ir pan. Netrūksta ir „šventinių vakarienių“, kuriomis dosnieji ponai buržujai su kunigais taip labdaringai šelpia Lietuvos varguolius. Bet už pompastiškų žiemos švenčių blizgučių slypi gerokai niūresnė, kasdieniška krašto tikrovė. Nešventiška taip kalbėti? Galbūt ir taip – bet verčiau karti tiesa, nei saldus melas...

2017 m. gruodžio 22 d., penktadienis

Jonas Ragauskas. Griūvantis bastionas

Įrodinėdami dievo buvimą, religininkai daug kalba apie pasaulio tvarką ir tikslingumą. Kaip tikslingas laikrodžio mechanizmas savaime neatsiranda, bet jį padaro žmogus, taip ir žmogus, juoba visas „nuostabiai tikslingas“ pasaulis, savaime neatsiradęs – visa tai sukūręs dievas.

Marius Jonaitis. Visiems reikia pinigų? O aš manau, jog nereikia

Žmonės nežino
Nacionalinė (nors ir priklausanti užsienio kapitalui) žiniasklaida nuolat mirga įvairiausiais skundais apie tai, jog maži biudžetininkų atlyginimai. Iš dalies su tuo sutikti galima, nes mokytojų bei kitų švietimo sistemos darbuotojų, gydytojų, kai kurių jėgos struktūrų atlyginimai tikrai mažoki. Ypač lyginant su Vakarais, į kuriuos mes vis einam, bet iki jų nenueinam.

2017 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis

Tarybų valdžios įkūrimas Lietuvoje 1918 metais

Tik atsivertęs oficiozinę spaudą, juolab kokį istorijos populiarinimo žurnalą, greitai rasi straipsnių artėjančio vasario 16-osios šimtmečio proga. Bet kitąmet laukia dar vienas šimtmetis, kuris, drįstame teigti, ne mažiau svarbus, o ir žymiai garbingesnis už pastarąjį. 1918-ųjų gruodžio 16-oji. Diena, kai Lietuvos darbo žmonės, sukilę darbininkai ir valstiečiai, Lietuvos Kompartijos vedami, su V. Kapsuku priešakyje paskelbė mūsų tėvynėje Tarybų valdžią. Svarbus, bet nepelnytai užmirštamas mūsų istorijos puslapis, kuriame aiškiai matyti, kad socializmo-komunizmo idėjos, kova už darbininkų valdžią – savu laiku buvo ne rusų durtuvais neštas, bet iš paties mūsų krašto gyvenimo realijų išaugęs dalykas. Pagrindinius Pirmosios Lietuvos proletarinės revoliucijos faktus rasite apsakytus žemiau duotoje ištraukoje – lietuvių revoliucionieriaus, vėliau akademiko, V. Niunkos pasisakyme „Tarybų valdžios įkūrimas Lietuvoje 1918 metais“.

2017 m. gruodžio 20 d., trečiadienis

Šiauliuose primuštas algų nemokėjęs buržujus. Plėšimas ar teisingumas?

Prieš kurį laiką pasirodė trumpas pranešimas apie gruodžio 15 d. Šiaulių Spindulio g. stovinčio namo kieme įvykusį incidentą: trys vyrai – pora statybų įmonės darbininkų su vienu draugu pasigavo ir primušė juos samdžiusį buržujų savininką. Mat šis, kaip žinia, piktybiškai jiems nemokėjęs darbo užmokesčio. Be to teigiama, kad darbininkai iš pastarojo kišenės pasiėmė ir 1050 eurų sumą. Priskaičiavus 1270 eurų neturtinės žalos, prieš vyrus iškeltas ikiteisminis tyrimas neva dėl plėšimo.

2017 m. gruodžio 15 d., penktadienis

Jankių prezidentas: Jeruzalė – Izraelio sostinė

Praeitą savaitę pasaulį apskriejo naujiena: antrus metus prezidentaujantysis D. Trampas pareiškė Izraelio sostine pripažįstąs ne Tel Avivą, bet pačią Jeruzalę ir todėl nusprendęs nedelsiant į ją perkelti JAV diplomatines įstaigas. Kaip nekeista, šį JAV prezidento žingsnį džiugiai sutiko Izraelio premjeras, aršus sionistas B. Netanjahu, teigdamas, kad JAV pavyzdžiu seks ir daugiau šalių. Kas čia vyksta?

2017 m. gruodžio 13 d., trečiadienis

Henrikas Heinė

Sueina lygiai 220 metų, kaip 1797-ųjų gruodžio 13-ą dieną gimė žydų kilmės vokiečių poetas, kultūros ir politinis veikėjas ir K. Markso draugas, savo gyvenimą ir žymią kūrybos dalį susiejęs su revoliucine kova – Henrikas HEINĖ (1797-1856). Mūsuose, kur vyrauja vergiškas nusistatymas, esą menas ir politika, dalykai atskiri, o socializmas-komunizmas ir apskritai revoliucinės idėjos virtusios kone egzotiniu dalyku, tikrai verta pasinaudoti garbingu jubiliejumi kaip puikia proga susipažinti su šio šviesuolio, poeto ir kovotojo, gyvenimu bei kūryba, kuri aktualumo nepraranda ir šiandien.


Kaip Trampas istoriją klastojo

Panašu, kad D. Trampas turi savitą istorijos versiją. Versiją, bandančią visai suklastoti istorinę tikrovę. Šis JAV prezidentu tapęs magnatas nusprendė pademonstruoti savo visišką neišmanymą (o galbūt sugebėjimą sąmoningai klastoti faktus) gruodžio 8-ąją Floridos valstijos Pensakolos mieste vykusiame Respublikonų partijos susirinkime. Ką Trampas pasakė? Tarp kitų dalykų, JAV prezidentas pasakė štai ką: „Mes esame šalis, kuri iškasė Panamos kanalą, laimėjo dvejus pasaulinius karus, nuskraidino žmogų į mėnulį ir parklupdė komunizmą.“ Panašu kad Trampas galvojo besikreipiąs vien į jo kvailas proklamacijas liaupsinančių idiotų bandą. Bet, jo nelaimei, dar yra žinančių istorinius faktus.

2017 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis

Vakarų „išlaisvintoje“ Libijoje – klestinti vergų prekyba

Atsimenate tokią naftos telkiniais turtingą šiaurinės Afrikos šalį? Kaip tik ją dar 2011-aisiais metais NATO bombos kartu su vietiniais bei iš užsienių atvežtais „sukilėliais“ laisvino nuo neva tai baisios ir kraugeriškos Muamaro Kadafio diktatūros. Atnešta jiems vakarietiškiausia demokratija. Bent taip viską nušvietė stambaus transnacionalinio kapitalo tarnaite esanti mūsų „laisvojo“ pasaulio žiniasklaida. Tačiau faktai byloja ką kita.

Paulius Širvys ir didžiarusiškojo šovinizmo problema

Visai neseniai antikomunistinės ir rusofobinės propagandos perliuku tapo masinėje žiniasklaidoje išplatintas 1956-ųjų rugpjūčio 26-ą datuojamas P. Širvio laiškas, adresuotas ilgamečiui Lietuvos komunistų lyderiui A. Sniečkui. Jame žymusis poetas reiškia pasipiktinimą pokario metais į Lietuvą atvykusiais ir piktybiškai lietuvių kalbos nesimokiusiais rusakalbiais ryšių darbuotojais prie Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) Ryšių ministerijos. Dokumentas, be abejo, pristatomas tokia potekste: „Žiūrėkite, kokia buvo vykdoma rusifikacija, prakeiktieji komunistai ir Sniečkus – Lietuvos išdavikai!“ Bet ar tikrai taip?

2017 m. gruodžio 3 d., sekmadienis

Europos komunistai: ES ir NATO ruošiasi karui

ES, NATO ir jų valstybių-narių buržuazinės vyriausybės yra įsitraukusios į tautoms grėsmę keliančių ginklavimosi varžybų, karo planų kūrimo ir karinės parengties eskalavimą. Šitai atspindi prieštaravimus tiek ES ir NATO viduje, tiek su kitais imperialistiniais centrais bei konkuruojančiomis jėgomis, taip pat siekiančiomis kontroliuoti Artimuosiuose rytuose, šiaurės Afrikoje, rytų Viduržemyje ir kituose regionuose esančius angliavandenilius bei energetinius vamzdynus. Šis kapitalistų pelnus ir rinkų pasidalijimą liečiantis procesas kelia didelę grėsmę taikai tarp tautų ir jų saugumui, nors ir yra vykdomas neva tautų vardan. Imperialistinė ES stiprina militarizaciją. Vedama savo „globaliosios strategijos“ ir Baltojo gynybos popieriaus, ji jau yra sukūrusi Europos Gynybos Sąjungą ir su ja surištą Fondą, tuo pačiu stiprindama sistemingą valstybių-narių ginklavimąsi per Kasmetinę koordinuotą gynybos patikrą (Coordinated Annual Review on Defense – CARD).

2017 m. gruodžio 2 d., šeštadienis

Rengiamas protestas prieš keliamus mokesčius

Jau ilgą laiką mūsuose be perstojo brangstant pragyvenimo reikmėms, kylant mokesčiams bei elementariausių maisto produktų kainoms, nepasitenkinimas daugiausiai reiškiasi pasyviu keiksnojimu ir niurzgėjimu, bet ne aktyviais veiksmais. Užtat tikrai verta dėmesio „Jonavos žiniose“ paskelbta jonaviškio V. Krajausko iniciatyva: „Gana didinti mokesčius!“, kviečianti žmones gruodžio 13 d. nuo 14 val. visuose miestuose rinktis protestuoti prie savivaldybių pastatų.