2017 m. spalio 12 d., ketvirtadienis

Europos komunistai: švietimo sistemos tikslas kapitalizme – kurti klusnius vergus

Europos Komunistinė Iniciatyva, savo gretose jungianti 29-ias komunistų ir darbininkų partijas, pabrėžia opų švietimo klausimą, liečiantį moksleivius ir universiteto studentus, tėvus ir mokytojus, ir apskritai ištisas tautas. Švietimas turėtų būti teise, o ne saujelei skirta privilegijuota preke.

Iš tiesų pasirodo, kad švietimo sistema kapitalizme tikro išsilavinimo nesuteikia, o be to dar ir labai brangiai kainuoja. Ji atspindi ir įtvirtina visuomenės, kuria yra paremta, viešpataujančiąją ideologiją.

Švietimo sistemos uždavinys kapitalizme yra ideologiškai paruošti rytojaus darbininkus taip, kad šie dar nuo jauno amžiaus asimiliuotųsi išnaudotojiškon sistemon ir prisitaikytų prie monopolininkų pelno reikmių. Kapitalistinėje visuomenėje švietimo sistema – tai valdančiosios kapitalistų klasės labui veikiantis įrankis, kurio tikslas – išsaugoti klasinę visuomenę ir išnaudojimą.

ES ir jos buržuazinių vyriausybių skatinamos reakcingos reformos stiprina verslo įsiskverbimą ir kišimąsi į visų lygmenų švietimą; valstybės skiriamos lėšos mažinamos, klesti švietimo sukomercinimas, o mokslinių tyrimų rezultatų turinį taip pat valdo šios jėgos.

Švietimo sistemoje vyraujančios antimokslinės ir netgi obskurantinės teorijos apie gamtą ir visuomenę, antai mėginimai diskredituoti ar užtušuoti evoliucijos teoriją, skatinti nelygius santykius tarp vyrų ir moterų, o fragmentiškos žinios ir „įgūdžiai“ trukdo kritiško mąstymo ir mokslinio suvokimo vystymuisi.

Ligšiolinė patirtis byloja, kad vykdomas planas specialiai paruoštomis programomis kooptuoti ir paversti darbininkų klasės bei liaudies sluoksnių vaikus ES ir NATO rėmėjais ir finansuoti pamokėles, projektus bei išvykas, skirtas kapitalo „vertybių“ ir jo organizacijų propagandai.

Kiekvienoje šalyje už antiliaudinę buržuazinių vyriausybių politiką moka būtent darbininkų klasės ir liaudies sluoksnių šeimos su savo vaikais. Mokytojų bei infrastruktūros stygius tęsiasi ir vis didėja.

Švietimo sistema kapitalizme pasižymi giliai klasiniu pobūdžiu ir siekia kurti klusnius darbininkus, kurie nedrįstų mesti iššūkio išnaudotojiškai sistemai. Antikomunizmo nuodai skleidžiami daugybėje mokyklinių vadovėlių. Socializmas ir komunistinio judėjimo istorija iškraipoma bei šmeižiama – taip pat ir darbo žmonių judėjimo istorija bei kovos apskritai. Vyksta klastingas ir aistoriškas bandymas sulyginti komunizmą su fašizmo pabaisa. O šiemet mes pagerbiame 100-ąsias metines Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos, į priekį išvedusios aukštesnės formos visuomenės organizaciją, socializmą, panaikinusį žmonijos išnaudojimą.

Radikalus panaikinimas siaubingo neraštingumo palikimo, aukšto lygio visuomeninio ir nemokamo švietimo visiems gyventojams užtikrinimas, švietimo teorijos ir praktikos išvystymas bei bedarbystės panaikinimas – tai eilė didžiųjų socializmo laimėjimų. Problemos, susijusios su švietimo infrastruktūra, maitinimu, studentų būstais ir t. t., kurie lieka neišspręsti kapitalizme, buvo išspręsti socializme.

Europos Komunistinė Iniciatyva pabrėžia reikalingumą stiprinti kovą prieš reakcingas permainas, palaikomas imperialistinių centrų ir buržuazinių vyriausybių, prieš chroninį švietimo nefinansavimą, prieš istorijos klastojimą, prieš antimokslinių teorijų sklaidą mokyklose.

Mes kviečiame moksleivius, universitetų bei kolegijų studentus, jų tėvus ir mokytojus, darbo žmonių judėjimą kovoti iš vien su komunistais, kad suintensyvintume kovą už vaikų teisę į tikrą išsilavinimą, atitinkantį dabarties laikmečio reikalavimus, jog tasai švietimas taptų priemone pagerinti žmonijos gyvenimą, o ne įrankiu siekiant išlaikyti kapitalistinį išnaudojimą ir buržujų klasės pelnus.


Šaltinis: Europos Komunistinė Iniciatyva

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą